Frukostseminarier

Vi arrangerar frukostseminarier kring aktuella ämnen och frågor som berör specialpedagogik. För att så många som möjligt ska kunna ta del av vad som presenteras och sägs under seminarierna direktsänder vi på vår YouTube-kanal. Sändningarna spelas även in och här har vi samlat inspelningana.

 

Frukostseminarium den 24 oktober 2018: Kan specialskolan bidra till likvärdiga förutsättningar och inkludering på riktigt?

Under seminariet presenteras statistik som visar att det strategiska arbetet med elevers kunskapsutveckling ger resultat i specialskolan, följt av ett panelsamtal om erfarenheter, utmaningar och möjligheter med denna alternativa skolform.

Video

Frukostseminarium den 25 september 2018: Får flickor och pojkar likvärdigt stöd i skolan?

Seminariet tar sin utgångspunkt i antologin Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv, där forskare inom svensk och finsk specialpedagogisk forskning, genus- och funktionshinderforskning bidrar med åtta artiklar. Presentationen följs av ett panelsamtal om erfarenheter, utmaningar och möjligheter i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla.

Video

Frukostseminarium den 9 maj 2018: Elevhälsoarbete i toppklass. Hur når vi dit?

Seminariet tar sin utgångspunkt i antologin Elevhälsoarbete under utveckling och följs av ett samtal om hur samhällets olika aktörer kan samverka för att stödja och möjliggöra en fullständig skolgång med goda skolresultat för alla barn oavsett förutsättningar.

Video

Frukostseminarium den 27 mars 2018: Likvärdig utbildning? Så ser skolsituationen ut för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning

Frukostseminariet tar sin utgångspunkt i rapporten Villkor för utbildning och följs av ett samtal om hur samhällets olika aktörer kan komma tillrätta med de brister som kartläggningen lyfter.

Video

Frukostseminarium den 6 december 2017 - Utbildning och elever med språkstörning

Seminariet tar sin utgångspunkt i en kartläggning av behov av kompetensutveckling kring barn med språkstörning som vi på SPSM gjort bland skolhuvudmän i Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Vi beskriver också våra framtida satsningar för att ytterligare förstärka stödet till skolhuvudmän så att skolor ska kunna utforma lärmiljöer som är tillgängliga för elevgruppen.

Video

Publicerat onsdag 24 oktober 2018