Modersmålslärare viktiga i mötet med nyanlända elever

Lyhördhet hos pedagogerna och en tidig och noggrann kartläggning av elevens styrkor och behov är viktigt för att nyanlända elever ska få en bra start i svensk skola. För att lyckas med det är modersmålsläraren en mycket viktig person.

Vi möter många skolor och pedagoger i vårt arbete. I våra uppdrag och utbildningar ser vi att modersmålslärares kompetens inte används i tillräckligt stor utsträckning för att kartlägga vad elever med annan språklig bakgrund har för behov. När handlar det om att en elev har bristfälliga kunskaper i svenska och när handlar det om att eleven har behov av särskilt stöd i sin inlärning? Frågor som pedagogerna kan få svar på med hjälp av modersmålsläraren. En väl genomförd kartläggning ger kunskap om elevens förutsättningar att lära och om det behövs anpassningar. Då finns också förutsättningar att skapa en utbildningssituation som värnar om elevens självkänsla och möjligheter att klara skolgången.

Att det samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är väl utbyggt är också viktigt när det handlar om att brygga över eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och deras familjer och skolan. Modersmålsläraren kan ofta fungera som en brygga mellan kulturerna och skapa ömsesidig förståelse.

Just förståelsen och lyhördheten är viktigt för att vi ska kunna ge nyanlända elever en så bra start som möjligt i skolan. Det handlar om två saker, dels insikt om och förståelse för hur det ser ut i det sammanhang den nyanlända eleven kommer från, dels insikt om att jag också är bärare av kulturella värderingar. Då blir det också tydligare hur jag kan möta nyanlända elever och deras föräldrar på ett bra sätt. Hur ser man på individen i förhållande till familjen, lärarens roll och hur det är att leva med funktionsnedsättning till exempel. Det spelar roll för hur pedagog och vårdnadshavare kan upprätta en bra relation.

Konflikter och oroligheter världen över gör att antalet nyanlända elever blir fler. Därför är det nu viktigt att skolans personal får stöd i hur man tar hand om dessa nya elever. Specialpedagogiska skolmyndigheten har nyligen lanserat det webbaserade stödmaterialet Mötas som sätter fokus på hur vi kan arbeta i en skolverksamhet som blir allt mer mångkulturell.

Angelina Sandberg, rådgivare

Publicerat måndag 4 maj 2015 Granskat onsdag 23 mars 2016