Att möta barn eller elever som är döva, eller har en hörselnedsättning, och flera funktionsnedsättningar

Nätbaserad fördjupningskurs för dig som tidigare gått baskursen ”Att möta barn eller elever som är döva eller har en hörselnedsättning och flera funktionsnedsättningar” eller har likvärdiga grundläggande kunskaper.

 • 11
  måndag
  september 2017
  -
  14
  torsdag
  december 2017
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 119037
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är en nätbaserad fördjupningskurs och handlar om barnrättsperspektiv, styrdokument, kommunikation, psykologiskt perspektiv samt hur man utifrån ett relationellt perspektiv kan skapa främjande lärmiljöer. Innehåll och upplägg i samtliga moment avser att stödja deltagarnas arbete med att utveckla och anpassa tillgängliga lärmiljöer utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Kursen består av fem moment inom följande områden:

 • Barnrättsperspektivet och relationellt perspektiv.
  Inblick i och kring barnrättsperspektivet och behovet av relationskompetens i mötet med barn och elever.
 • Kommunikation.
  Språkets betydelse som framgångsfaktor till allt lärande.
 • Psykologiskt perspektiv.
  Hur kan man som pedagog använda en psykologisk profil och göra anpassningar i lärmiljön utifrån denna.
 • Styrdokument.
  Hur gör man eleven delaktig i sitt egna lärande.
 • Lärmiljön.
  Hur kan lärmiljön anpassas och utvecklas utifrån funktionsnesdsättningarnas komplexitet.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Deltagarna skriver loggbok och gör inlämningsuppgifter.

I kursen igår en fysisk träff i Stockholm 29/9. Vi träffas i Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler på Rålambsvägen 32 Stockholm mellan kl 9:30-16:00. 

Under dagen så kommer ni att få möjlighet att möta kursledare och de ansvariga för de olika momenten. Om ni inte har möjlighet att närvara fysiskt så kontakta kursansvariga så undersöker vi möjligheten att närvara via länk.

Medverkande

Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-4735898
Elisabeth Ringby, elisabeth.ringby@spsm.se, 010-473 54 46

Målgruppsbeskrivning

Personal som arbetar inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsa. Du ska tidigare ha gått baskursen ”Att möta barn eller elever som är döva eller har en hörselnedsättning och flera funktionsnedsättningar” eller ha likvärdiga grundläggande kunskaper. 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du en fördjupad kunskap om att skapa utvecklande lärmiljöer för barn eller elever som är döva eller har en hörselnedsättning och flera funktionsnedsättningar.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fördjupade kunskaper om

 • hur lärmiljön kan anpassas för att skapa utvecklande pedagogiska miljöer utifrån funktionsnedsättningars komplexitet.
 • styrdokument och barnrättsperspektiv
 • psykologiska och relationella perspektiv
 • hur man gör eleven delaktig i sitt egna lärande

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Anna Hermansson Ekberg, Anna.Hermansson-Ekberg@spsm.se, 010-4735898
Elisabeth Ringby, elisabeth.ringby@spsm.se, 010-473 54 46

Upplysningar om administration

Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04
Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Förskola, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat fredag 7 juli 2017