Bild på digitala hjälpmedel på ett skrivbord.

Digitalt lärande för att nå målen

Digitala verktyg och tjänster kan användas för att anpassa studiesituationen utifrån enskilda personers behov. Vår nya publikation Digitalt lärande för att nå målen är ett stöd för dig som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del.

Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling på lika villkor i förskola, skola och vuxenutbildning. För personer med funktionsnedsättning så kan digitala verktyg bland annat vara viktigt för att läsa, räkna eller skriva.

– Digitalt lärande handlar om att ge förutsättningar för alla elever att ta del av undervisningen. Vi måste skapa en tillgänglig lärmiljö för varje enskild elev, oavsett funktionsförmåga. Digitala verktyg i lärandet är bra för många, men för några barn och elever är verktygen avgörande för att de ska nå målen i sin utbildning, säger Marita Angermund, projektledare för Digitalt lärande.

Ny publikation om digitalt lärande

Den nya publikationen ersätter det gamla materialet som kallades för IT i lärandet för att nå målen. Den nya versionen utgår från aktuell forskning kring digitalt lärande och är anpassad utifrån den nationella digitaliseringsstrategin för det svenska skolväsendet. I samband med lanseringen av den nya publikationen har också webbsidorna kring digitalt lärande på spsm.se uppdaterats.

– Det är viktigt att vi tillhandahåller den mest aktuella kunskapen inom området. Alla skolor ska kunna erbjuda digitala verktyg som ett stöd i lärandet. Vår uppdaterade publikation kan vara ett stöd till skolpersonal när förskolan och skolan utvecklar sitt digitala lärande och vill öka kunskapen inom området, säger Marita Angermund.

Digital kompetens viktigt för delaktighet

Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. En framgångsfaktor för genomförandet av den nationella digitaliseringsstrategin är tydligt ledarskap och engagemang hos rektorer och skolledning.

– Förutom digitala verktyg i klassrummet krävs möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. En framgångsfaktor är den pedagogiska personalens kompetens att erbjuda eleven ett verktyg som kompenserar svårigheterna. Det måste också finnas en tydlig planering och systematik i användandet av verktygen, förklarar Marita Angermund.

Publikationen Digitalt lärande för att nå målen ska bidra till digital kompetensutveckling för både förskollärare, lärare och andra personalkategorier. Genom publikationen kan du ta del av checklistor, verktyg och konkreta råd för att stärka det digitala lärandet och öka kvaliteten i undervisningen.

Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi ger specialpedagogiskt stöd i frågor om digitalt lärande via rådgivning, utredning, kurser, läromedel och statsbidrag. Mer information hittar du på följande sidor:

Publicerat måndag 9 mars 2020