Litteraturtips om AKK

Här hittar du litteratur inom området Alternativ och kompletterande kommunikation.

Anderson, L. (2002). Interpersonell kommunikation: En studie av elever med hörselnedsättning i särskolan. Malmö högskola: Lärarutbildningen. lup.lub.lu.se/search/record/20874

Aspeflo, U. & Almsenius, E. (2019). I relation till lärande. Aspeflo Klarnas AB.

Blackstone, S & Hunt Berg, M. (2003) Sociala nätverk, Kartläggning av kommunikationen mellan individer med komplexa kommunikativa behov och deras kommunikationspartners. Svensk översättning (2007) Specialpedagogiska institutet. Specialpedagogiska skolmyndigheten best.nr 59 & 60

Bottegaard Neass, K-A & Vea Karlsen, A. (red.) (2015) God Kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget.

FN:s Generalförsamling (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter: Barnkonventionen Stockholm: Rädda barnen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ds 2008:23 Stockholm, Socialdepartementet

Eberhart, B., Forsberg, J., Fäldt, A., Nilsson, L. & Nolemo, M. (2011). Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabilitering. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Uppdatering 2017. www.habiliteringisverige.se

Backman, E., Eberhart, B., Gustafsson C., Häggström Qvist, C., Lindberger, L., Nolemo, M., Nylander, E-M & Ragnar, C. (2015) Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen. Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. www.habiliteringisverige.se

Heide, E. (2019). Bättre samspel med socialt bildstöd. Studentlitteratur.

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK. www.sokcentrum.se

Heister Trygg, B. (2012). AKK i skolan - en pedagogisk utmaning. Om AKK i förskola och skola. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK:

Heister Trygg, B. (2010). TAKK – Tecken som AKK. Boken utkom första gången 2004 och finns nu i reviderad upplaga. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk – Bliss i AKK. Till boken kan köpas en DVD-film med samma namn. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2008). Tidig AKK - stöd för stora och små. I boken ingår studiematerial för grupper eller enskilda. Södra regionens kommunikationscentrum -SÖK

Heister Trygg, B. (2005). GAKK - Grafisk AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Södra regionens kommunikationscentrum - SÖK

Kraft Helgesson, M. (2014) Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna. Stockholm: Hatten Förlag, www.hattenforlag.se

Kulti, A. (2012) Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. En avhandling vid Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. gupea.ub.gu.se

Rydeman, B. (2015) Du, jag och något att tala om - Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kunskapsöversikt 2015:4. www.anhoriga.se/publicerat/kunskapsoversikter/ 

Salameh, E-K (red; 2012) Flerspråkighet i skolan, språklig utveckling och bedömning. Stockholm: Natur & Kultur

Salameh, E-K, Nettelblad, U. (2018) Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter. Studentlitteratur AB.

Sigurd Pilesjö, M. (2004) Hur kommer vi igång med kommunikationskartan?  Specialpedagogiska skolmyndigheten beställningsnummer 3660. Reviderad 2016.

Sigurd Pilesjö, M., Einarsdottir, G. & Lindbladh, L. (2004). Att utveckla AKK och självbestämmande hos elever med flerfunktionshinder. Malmö: Team Munkhättan.

Tobiason Jackson, G., Gustavsson, I., & Edlund, M-B. (2012). Samspråk: Stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. https://webbutiken.spsm.se/samsprak/

Winlund, G, Rosenström & Bennhagen, S. (2004). Se mig! Hör mig! Förstå mig! Ala-stiftelsen-FUB: www.fub.se

Wilder, J. (2014). Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Kunskapsöversikt 2014:1. www.anhoriga.se/publicerat/kunskapsoversikter/ 

Tisell, A. (2009). Lilla boken om tecken som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling. Stockholm: Hatten Förlag, www.hattenforlag.se

Von Tetzchner, Stephen & Martinsen, Harlad (2002). Alternative og supplerende kommunikasjon: En infØring i tegnspråksopplaering og brug av kommunikasjonshjelpmidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursbok. Habilitering och Hälsa www.akktiv.se

Publicerat fredag 11 augusti 2023