Närbild på händer som lägger ett kart-pussel

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Nätverkets vision är att skapa bättre förutsättningar för alla elever. Det gör man genom att stödja beslutsfattare och utveckla samarbetet i Europa inom inkluderande utbildning. 

SPSM representerar Sverige

Vi i Sverige får ta del av kunskapssammanställningar ur ett Europaperspektiv, och delta i projekt med syftet att utveckla inkluderande utbildningssystem. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, representerar Sverige i nätverket. Det innebär bland annat att SPSM leder svenskt deltagande i European Agency-projekt och samordnar kommunikation och spridning till svenska målgrupper. Det betyder också att SPSM ansvarar för att hämta kunskap och erfarenhet från Sverige och lyfta den på europeisk nivå.

Målgrupperna för European Agency är framför allt 

  • skolhuvudmän och rektorer
  • politiker, regeringskansli
  • andra skolmyndigheter
  • lärosäten
  • andra nationella och regionala aktörer vars uppdrag berör barn och ungdomars möjligheter till en likvärdig utbildning.

Arbetar för en likvärdig utbildning 

European Agency arbetar för att alla barn och elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Nätverket arbetar också för att motverka exkludering orsakad av till exempel funktionsnedsättning, socioekonomiska förutsättningar och språklig bakgrund, eller en kombination av flera. 

Det innebär att European Agencys uppdrag är något bredare än SPSM:s, som främst är avgränsat till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning samt andra elever i behov av specialpedagogiska insatser.

Projekt- och forskningsarbetet som nätverket genomför utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning.

The Agency's Vision for Inclusive Education Systems

Filmen beskriver European Agencys vision på engelska och med engelsk text.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education – En introduktion

Filmen ger en introduktion till nätverket European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Genom att ta del av filmen kan du lära dig mer om vad nätverket arbetar med och vilken roll Specialpedagogiska skolmyndigheten har i samarbetet.

Publicerat måndag 15 maj 2023