Dövblindhet vid undervisning på distans

Använd den utrustning som eleven använder i skolan. Eleven med syn- och hörselnedsättning, dövblindhet behöver ha tillgång till sin egen utrustning med hjälpmedel som är personligt anpassade efter elevens behov.

Att tänka på vid förvärvad dövblindhet

Det är av stor vikt att undervisningen sker i de format som utrustningen är avsedd för och fungerar med (fråga IT-ansvarig), oavsett om det handlar om punktskrift, bilder, text eller film. Allt undervisningsmaterial behöver vara anpassat till elevens kommunikationsform: textat i svartskrift eller punktskrift, teckenspråk, bilder eller hörbart via tal.

Ge tillgång till snabb teknisk support. Elever med syn- och hörselnedsättning, dövblindhet behöver lära sig klara en hel del själva och gör det. Tekniken är komplicerad, det är ofta många delar som ska samverka och fungera samtidigt. Innan ni väljer chattprogram, digital kanal (Youtube, UR play med flera), digitalt läromedel med mera, bör det undersökas att de fungerar med elevens hjälpmedel. Till exempel för det taktila så är det viktigt att den punktdisplay, eller om flexiboard används som verktyg, fungerar i de plattformar och programvaror ni väljer. För det visuella bör man tänka på att det är en fördel om det går att förstora, förstärka kontraster och ändra färg på bakgrund till exempel. För det auditiva så är hörbarheten det väsentligaste och att hörhjälpmedel och högtalare är i bästa skick. Använd den utrustning ni vet fungerar för eleven.

Behåll dagsrutiner och struktur så lång som möjligt. För elever med syn- och hörselnedsättning, dövblindhet har det stor betydelse att dagliga rutiner inte bryts i allt för stor omfattning. Försök i möjligaste mån, där eleven befinner sig, hemma eller i skolan, att genomföra de aktiviteter eller den undervisning som brukar vara planerad vid en bestämd tid på dagen. Behovet av växling mellan aktivitet och paus är av största betydelse för bästa inlärning. Skapa strukturer som innehåller även paus med chattsamtal via den kanal eleven föredrar. Tänk också på att:

  • Prioritera: "Vilka uppgifter som är viktigast? I relation till kunskapsutveckling och måluppfyllelse, men också vad som är rimligt."
  • Avgränsa: "Ge hellre avgränsade deluppgifter till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter."
  • Tydliggör: "För dialog med eleven så att ni är överens om att hen förstått."
  • Återkoppla: "Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta."

För elever med tidig syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är inte distansundervisning något alternativ då kommunikationen behöver ske nära och taktilt.

Att tänka på vid medfödd dövblindhet

Att bedriva distansundervisning för elever med medfödd dövblindhet kan vara en utmaning, men underlättas om man förbereder och följer upp arbetet. Om eleven har en vårdnadshavare eller resurs, assistent i hemmet så läggs undervisningen upp i samråd med dessa.

Taktil kommunikation

Många elever som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet är beroende av taktil kommunikation. Denna går inte att lösa digitalt utan är beroende av att en samtalspartner finns till hand för eleven att förtydliga och översätta taktilt det som förmedlas via syn eller hörsel.

Dagsrutiner och struktur

För vissa elever är det viktigt att den dagliga rutiner inte bryts i allt för stor utsträckning. Behov av växling mellan aktivitet och paus är av stor betydelse för att på bästa sätt tillägna sig nya kunskaper.

Digitala lärresurser och teknik

Använd hemma den utrustning som eleven är van att använda i skolan exempelvis halsslinga, hörlurar, flexiboard, Sarepta. Beroende på hur eleven använder sin syn och hörsel kan lärplattformar och konferenssystem användas där man exempelvis kan dela inspelade filmer, bilder med inspelat tal. Kanske kan ni som lärare ha digitala rörelsepass tillsammans med eleven och hens samtalspartner.

Anpassningar i lärmiljön

Tänk på att ha goda ljud- och ljusförhållande. Om läraren kommunicerar med eleven via en lärplattform eller konferenssystem behöver bild och samtalsteknik tänkas igenom. Detta förutsätter även att eleven har en samtalspartner med sig i hemmet som taktilt förstärker det som görs eller sägs. Låt eleven använda de läromedel som används i skolan exempelvis digitala verktyg, material för skapande.

Samverkan

Det är av stor vikt att det sker en kontinuerlig avstämning mellan vårdnadshavare och med resurs, assistent som kan finnas i hemmet. Även om läraren finns med i undervisningen på distans i olika grad så blir vårdandhavare, resurs eller assistent viktig del i undervisningen som bland annat kan behöva förtydligas genom taktilt teckenspråk.

Länkar

Information angående hörselnedsättning samt användande av svenskt teckenspråk vid undervisning på distans.

Information angående synnedsättning vid undervisning på distans

Information runt specifika diagnoser kopplat till coronavirus och covid-19.

Film hur digitala verktyg kan användas tillsammans med barn och elever som har en medfödd dövblindhet.

Publicerat torsdag 9 september 2021