Digitala verktyg och dövblindhet

Alla barn och elever har rätt till en tillgänglig digitaliserad undervisning oavsett utvecklingsnivå. Det förutsätter att pedagoger och personal i förskola och skola får utbildning och kunskap om hur de kan använda digitala verktyg som ett komplement i undervisningen.

För eleven med förvärvad dövblindhet kan material inom olika ämnesområden presenteras och erbjudas digitalt. Genom att olika tekniska hjälpmedel anpassas och görs tillgängliga underlättar det för eleven att i samma takt som sina kamrater följa undervisningen.

För eleven med medfödd dövblindhet kan tillgång till digitala verktyg innebära ökad kunskap om sig själv och sin omvärld. Det kan även stödja utvecklingen av samspel med omgivningen och ge stöd för en ökad kommunikationsutveckling och kunskapsutveckling.

På samma sätt som med alla barn behöver en god relation och kontakt med barnet etableras, innan några konkreta föremål eller digitala verktyg används. Det innebär att pedagogen samspelar genom att läsa av och svara på barnets uttryck. Därifrån kan de sedan tillsammans upptäcka ett föremål, till exempel ett digitalt verktyg. Det är av stor vikt att man i arbetet med digitala verktyg försöker använda sig av så många sinnen som möjligt som exempelvis känsel, hörsel och syn. Forskning visar att personer med medfödd dövblindhet får ökad motivation när de får delta i en aktivitet där man använder konkreta föremål, vilket vi menar kan vara ett digitalt verktyg. Filmen visar att det kan innebära att man i undervisningen använder sig av ett fotbad eller fön utifrån tanken att dessa också kan ses som digitala verktyg, förutom datorer och pekplattor.

Digitala verktyg – ett komplement i lärmiljön
Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, teckenspråk
Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, syntolkad
Digitala verktyg - ett komplement i lärmiljön, engelsk text
Publicerat fredag 15 maj 2020