Att ta emot nyanlända elever med dövblindhet

Nyanlända elever med dövblindhet har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd precis som andra elever. Vi kan ge stöd till förskola och skola med information, rådgivning, kompetensutveckling och specialpedagogisk utredning för elev med dövblindhet. 

En specialpedagogisk utredning innebär att rådgivare i våra resurscenter kartlägger elevens individuella förutsättningar, lärmiljön och dess omgivningsfaktorer. Utifrån kartläggningen ger vi rekommendationer i undervisningen. För att få vårt stöd i specialpedagogisk utredning kan förskolan eller skolan i samarbete med elevhälsan söka specialpedagogiskt stöd. I ansökan ska framgå att ni har ett barn eller elev med dövblindhet där resurscenter har specifik kompetens. Vi tar sedan ställning till vilken insats som kan bli aktuell utifrån är frågeställning och där är en specialpedagogisk utredning en möjlig insats.

Filmen nedan visar hur en specialpedagogisk utredning går till.

Specialpedagogisk utredning - Hur går det till?

I den här filmen berättar vi om hur en specialpedagogisk utredning går till. Filmen är ca 7 minuter lång.

Vad är dövblindhet

Dövblindhet kan ses som ett samlingsbegrepp över två målgrupper som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning; medfödd dövblindhet och förvärvad dövblindhet. Medfödd dövblindhet innebär att barnet har en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas. Vid förvärvad dövblindhet har barnet eller ungdomen inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling. Barnet eller ungdomen har ett utvecklat tal eller teckenspråk som kommunikationsform.

Möjlighet till konstruktiv dialog med resurscentrets psykolog

Psykologer som arbetar i våra resurscenter har specifik kompetens kring psykologiska utredningar för barn och ungdomar med dövblindhet. Det finns möjlighet för förskolans eller skolans psykolog att ringa eller mejla vår psykolog för en konstruktiv dialog om vad man behöver tänka på vid genomförandet av den psykologiska utredningen. Behöver ni ytterligare stöd och rådgivning eller stöd i att genomföra specialpedagogisk utredning ber vi er söka specialpedagogiskt stöd.

Kontakt psykolog Resurscenter Dövblind

Miriam Hielscher

Ring 010-473 54 46 eller mejla miriam.hielscher@spsm.se 

När skolan ska ta emot nyanländ elev med dövblindhet

Varje elev med dövblindhet är en unik individ och det går därför inte att ge konkreta råd om extra anpassningar och särskilt stöd som går att tillämpa hos alla elever med dövblindhet. Först och främst behöver skolan kunskap om just dövblindhet och hur det påverkar lärandet. Omgivningens förståelse för funktionsnedsättningen och de konsekvenser den får i olika sammanhang stor betydelse. Det behövs kunskap om hur förutsättningar för lärande, social utveckling och kommunikation påverkas. Individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar av lärmiljöer som förskola och skola är särskilt viktiga. Vi erbjuder kurser om dövblindhet. Det finns också möjlighet att få utbildning av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, NKCBD.

Med nyanlända elever saknas ofta dokumentation av tidigare skolresultat, utredningar och eventuella diagnoser. Skolan behöver därför kartlägga elevens språk och tidigare kunskaper samt utreda elevens individuella förutsättningar för att kunna utforma rätt stöd i undervisningen. Det är dessutom viktigt att de som gör utredningen har specifik kompetens kring dövblindhet och flerspråkighet. I arbetet med att utreda behov av särskilt stöd har den samlade elevhälsan en viktig roll. Ni kan söka om stöd från oss.

Skolan behöver också se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film, ljud eller taktila bilder. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det är bra om eleven kan besöka skolan några gånger innan skolstart. Det är också bra om skolan utser en kontaktperson som samverkar med andra inblandade, exempelvis dövblindmottagning, barn- och ungdomshabilitering eller syncentral.

Publicerat tisdag 1 november 2022