Barnhänder som känner på rinnande vatten.

Dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som innebär en svår nedsättning i både syn och hörsel. Stödet i förskola och skola behöver se olika ut beroende på om dövblindheten är medfödd eller om syn- och hörsel försämrats gradvis eller plötsligt under uppväxten.

Genom att se och höra förstår de flesta av oss vår omvärld. Är ett sinne nedsatt tar vi hjälp av ett annat. Är både syn- och hörselsinnet nedsatt, som vid dövblindhet minskar möjligheten att tolka och förstå vad som händer runt omkring oss. Dövblindhet har en egen definition.

Vem är dövblind

Till gruppen dövblinda hör personer

  • som definieras som döva och blinda
  • med blindhet och nedsatt hörsel
  • med dövhet och nedsatt syn
  • med nedsatt syn och hörsel
  • som av åldersskäl utvecklar en allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning.

Medfödd eller förvärvad dövblindhet påverkar olika

Dövblindhet kan ses som ett samlingsbegrepp över två målgrupper som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning; medfödd dövblindhet och förvärvad dövblindhet.

Vid medfödd dövblindhet har barnet en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas.

Barn och elever med medfödd dövblindhet har framför allt en kroppslig taktil kommunikationsform, men kan även ha tal och, eller teckenspråk.

Vid förvärvad dövblindhet har barnet eller ungdomen inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling. Barnet eller ungdomen har ett utvecklat tal eller teckenspråk som kommunikationsform.

Oavsett när dövblindheten upptäckts har omgivningens förståelse för funktionsnedsättningen och de konsekvenser den får i olika sammanhang stor betydelse. Det behövs kunskap om hur förutsättningar för lärande, social utveckling och kommunikation påverkas. Individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar av lärmiljöer som förskola och skola är särskilt viktiga.

Stöd vid dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning

Förskolor och skolor ansvarar för att utforma en tillgänglig lärmiljö som bidrar till att barn och elever med dövblindhet får en likvärdig utbildning och möjligheter till delaktighet. För elever med dövblindhet finns också möjlighet att söka specialskola.

Det finns möjlighet att vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att söka stöd. Vi bidrar med olika former av specialpedagogiskt stöd i frågor om dövblindhet genom rådgivning, information och kompetensutveckling till förskolor, skolor och vuxenutbildning. För barn och unga med dövblindhet i åldrarna 0-21 år finns även stöd i form av specialpedagogisk utredning. Utöver detta finns även stöd att få i frågor om läromedel och möjligheter att ansöka om statsbidrag.

För föräldrar och andra som söker svar på frågor om dövblindhet finns vår tjänst Fråga en rådgivare.

Kurser inom dövblindhet

Publicerat onsdag 22 mars 2023