Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen

Språkstörning är en medfödd nedsättning i förmågan att bearbeta och lära sig språk. Språkstörningen är inte statisk utan ser olika ut i olika åldrar, för olika personer och i olika situationer. Många personer med språkstörning har även andra svårigheter med exempelvis uppmärksamhet, socialt samspel, motorik eller att läsa och skriva.

Språket fyller en kommunikativ funktion och det påverkar vårt tänkande och vårt sätt att se på världen. En mängd olika kognitiva funktioner är viktiga för språkförmågan, exempelvis minne och planeringsförmåga. Vill du veta mer om språkstörning rekommenderar vi vårt Studiepaket språkstörning. I studiepaketet får du och dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser språkstörning kan få i olika åldrar och vad ni kan göra för att öka förutsättningarna för lärande och utveckling.

Språkstörning och NO-ämnena

I kursplanerna för de tre NO-ämnena uttrycks olika förmågor och ämnesrelaterade begrepp som undervisningen ska behandla. Eleverna behöver därför arbeta med språket för att nå målen. Undervisningen behöver ge eleverna tillfälle att aktivt träna på att använda ord och begrepp kopplade till ämnesområdet många gånger och på olika sätt, genom att tala, skriva, rita och få återkoppling. 

Det går inte att formulera en universallösning i form av ett undervisningssätt som fungerar för alla elever, men det finns arbetssätt som har visat sig vara mer gynnsamma för elever med språkliga svårigheter. I det här materialet får du tips på hur du kan stötta eleverna med språkinlärningen kopplat till undervisningen i NO-ämnena.

Planering och genomförande av undervisningen

Du som lärare kan göra stor skillnad genom ditt sätt att planera och genomföra undervisningen. Undervisningen ska planeras så att alla elever kan vara delaktiga och utvecklas så långt som möjligt. Du behöver vara noggrann med val av innehåll och erbjuda tillräckligt med tid för såväl förberedelse som repetition.  

Material om språkstörning i NO-undervisningen

I materialet Arbeta med språkstörning i NO-undervisningen kan du ta del av mer information om NO-undervisning för elever med språkstörning eller andra språkliga svårigheter. I materialet hittar du även tips och råd om hur du kan anpassa undervisningen. 

Materialet bygger delvis på intervjuer med lärare och specialpedagoger som har stor erfarenhet av elever med språkstörning och ett urval från didaktisk litteratur inom ämnet. Materialet riktar sig till dig som är ämneslärare i biologi, fysik och kemi i årskurs 4 till 9, men kan även vara till stöd för lärare i gymnasieskola, vuxenutbildning och för läxläsningsstödjare.

Publicerat måndag 20 juni 2022