Tips i undervisningen för elever med språkstörning

Språket är involverat i allt lärande och en språkstörning innebär konsekvenser i att tillgodogöra sig undervisningen. Genom att bygga på det barnet eller eleven redan vet ökar förutsättningar att lära nya saker. Var nyfiken och undersök vilka erfarenheter eleven har inom det aktuella området och utgå från det.

Börja med att sätta upp enkla mål som är möjliga att lyckas med. Tänk också på att förändring tar tid.

Anpassa aktiviteter och uppgifter

Många uppgifter i skolan och förskolan inbegriper språkliga förmågor och barn eller elever med språkstörning behöver stöd på olika sätt för att kunna lära och arbeta självständigt. Det kan handla om att ge konkreta uppgifter som delas upp i olika steg. Det underlättar också om uppgifterna har liknande upplägg och struktur.

Det är bra att visualisera i så stor utsträckning som möjligt, till exempel med hjälp av ett schema som tydligt visar vad barnet eller eleven ska göra. Ett annat sätt att synliggöra tiden är att använda tidshjälpmedel. Det ger trygghet att veta när en aktivitet börjar och hur länge den ska pågå.

Ett visuellt stöd kan också vara att använda modeller, demonstrationer och andra grafiska framställningar som till exempel diagram och tabeller.

Använd olika metoder och material

Det är viktigt att erbjuda flera olika sätt att lära och ta in ny kunskap där alla sinnen involveras. Det går att göra genom att använda konkreta arbetsmaterial, visa filmer, dramatisera, lek och spel i undervisningen.

Ta hänsyn till förmågan att lyssna

Vid en språkstörning krävs större ansträngning och koncentration för att förstå och tolka det som sägs. Det behöver man ta hänsyn till vid planering av lektioner, aktiviteter och uppgifter. Det underlättar om arbetspassen är korta och har en tydlig början och slut.

Se till att använda ett tydligt tal med vardagliga ord och korta meningar. Det är också viktigt att anpassa talhastighet. Det innebär att du inte ska prata för snabbt men inte heller för långsamt.

Ett effektivt sätt att underlätta förståelsen är att förstärka det som sägs genom att rita upp saker, situationer och händelseförlopp. Hjälp barnet eller eleven att fokusera på den som talar och använda tydliga uppmärksamhetssignaler, till exempel genom ord eller tecken. Säkerställ att informationen har gått fram.

Bygg upp ordförråd

Ordförrådet är en viktig del av läsförmågan och läsförståelsen och har visat sig vara en betydande faktor för god skolframgång. Ordförrådet fortsätter växa, breddas och fördjupas genom hela livet och är starkt kopplat till den sociala och kulturella miljö barnet eller eleven vistas i. Eftersom barn och elever med språkstörning ofta har svårt att lära sig, förstå och komma ihåg ord är det viktigt att aktivt arbeta med att utöka ordförrådet och hjälpa till med kategorisering av ord.

Öva på att berätta

Barn och elever med språkstörning har ofta svårt att berätta sammanhängande och hitta passande ord för sammanhanget. Därför är det viktigt att de får öva berättande genom att återberätta sagor och filmer eller det de själva har upplevt. Sekvensbilder som presenterar händelser i ordningsföljd utgör ofta ett gott stöd.

Sporra till fortsatt berättande genom att ställa frågor; Vem var där? Vad hände? eller Hur slutade det?

Träna och stötta minnet

Eftersom barn och elever med språkstörning ofta har sämre förmåga än andra att bearbeta och komma ihåg information. Både för stunden men också att minnas saker de varit med om eller lärt sig för längesedan. De behöver stöttning i detta och det kan göras genom att ge korta och tydliga instruktioner, många tillfällen till repetition och att det som ska bearbetas delas upp i mindre enheter. Det är också lättare om eleven får möjlighet att redovisa på samma sätt som han eller hon lärt in.

Ge tid

Ett barn eller en elev med språkstörning behöver vanligtvis mer tid än sina kamrater för att lösa uppgifter. Det är viktigt att ge tillräckligt med tid för att formulera svar och inlägg.

Se över den fysiska lärmiljön

Den fysiska miljön påverkar barnet eller eleven både i klassrummet och i andra situationer som raster, matsal och i korridoren. Det innefattar både ljud och synintryck som kan vara svåra att sortera bort. Exempel på anpassningar kan vara att erbjuda hörselkåpor och använda möbeltassar, gardiner och akustikplattor för att skapa en bättre ljudmiljö som gynnar alla.

Läsa, skriva och räkna

Läs- och skrivsvårigheter är vanliga bland elever med språkstörning och de behöver därför extra stöd under hela skoltiden.

Att arbeta aktivt med de språkliga inslagen i matematikundervisningen är bra för alla elever, men det är särskilt viktigt för att främja lärande och utveckling hos elever med språkliga svårigheter. På sidan Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen finns tips och råd för dig som arbetar med elever från årskurs 4 till årskurs 9.

Presentationsfilm om Studiepaket språkstörning

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Visuellt stöd i undervisningen

Filmen beskriver olika typer av visualiseringar i undervisningen som gör det lättare för elever att förstå och komma ihåg. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 6 minuter.

Arbetsminne och långtidsminne

Filmen berättar vad nedsatt arbetsminne innebär och ger flera exempel på arbetssätt som kan stötta minnet. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 4 minuter.

Publicerat fredag 30 september 2022