Att ta emot nyanlända elever med språkstörning

Nyanlända elever med språkstörning har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd precis som andra elever. Vi kan ge stöd till förskola och skola med information, rådgivning, kompetensutveckling och specialpedagogisk utredning. 

En specialpedagogisk utredning innebär att rådgivare i våra resurscenter kartlägger elevens individuella förutsättningar, lärmiljön och dess omgivningsfaktorer. Utifrån kartläggningen ger vi rekommendationer i undervisningen. För att få vårt stöd i specialpedagogisk utredning kan förskolan eller skolan i samarbete med elevhälsan söka specialpedagogiskt stöd. I ansökan ska framgå att ni har ett barn eller elev med grav språkstörning där resurscenter har specifik kompetens. Vi tar sedan ställning till vilken insats som kan bli aktuell utifrån är frågeställning och där är en specialpedagogisk utredning en möjlig insats.

Filmen nedan visar hur en specialpedagogisk utredning går till.

Specialpedagogisk utredning - Hur går det till?

I den här filmen berättar vi om hur en specialpedagogisk utredning går till. Filmen är ca 7 minuter lång.

Vad innebär språkstörning?

En språkstörning innebär att barn och elever som har en språkstörning inte har samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så att andra förstår eller båda delarna. En språkstörning kan påverka olika områden – form, innehåll och användning. För att avgöra om någon som är flerspråkig har en språkstörning behöver man göra en språklig bedömning av alla elevens språk – inte bara skolspråket eller modersmålet. Det kan vara svårt att avgöra vad orsaken är till språkliga svårigheter och därför händer det att språkstörning både under- och överdiagnostiseras.

Möjlighet till konstruktiv dialog med resurscentrets psykolog

Psykologer som arbetar i våra resurscenter har specifik kompetens kring psykologiska utredningar för barn och ungdomar med språkstörning. Det finns möjlighet för förskolans eller skolans psykolog att ringa eller mejla vår psykolog för en konstruktiv dialog om vad man behöver tänka på vid genomförandet av den psykologiska utredningen. Behöver ni ytterligare stöd och rådgivning eller stöd i att genomföra specialpedagogisk utredning ber vi er söka specialpedagogiskt stöd.

Kontakt psykolog Resurscenter tal och språk

Helena Reuterdahl

Ring 010-473 51 28 eller mejla helena.reuterdahl@spsm.se

När skolan ska ta emot nyanländ elev med språkstörning

Varje elev är en unik individ och det går därför inte att ge konkreta råd om extra anpassningar och särskilt stöd som går att tillämpa hos alla elever med språkstörning. Har de till exempel ytterligare funktionsnedsättning kan de behöva andra sorters stöd. Först och främst behöver skolan kunskap språkstörning och hur det påverkar lärandet. Personal kan behöva kompetensutveckling om det inte redan finns personal som har den kompetens som passar utifrån elevens behov. Vi har kurser om språkstörning.

Med nyanlända elever saknas ofta dokumentation av tidigare skolresultat, utredningar och eventuella diagnoser. Skolan behöver därför kartlägga elevens språk och tidigare kunskaper samt utreda elevens individuella förutsättningar för att kunna utforma rätt stöd i undervisningen. Det är dessutom viktigt att de som gör utredningen har specifik kompetens kring språkstörning. I arbetet med att utreda behov av särskilt stöd har den samlade elevhälsan en viktig roll. Ni kan söka om stöd från oss.

Skolan behöver se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film eller ljud. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det är bra om eleven kan besöka skolan några gånger innan skolstart. Det är också bra om skolan utser en kontaktperson som samverkar med andra inblandade, exempelvis barn- och ungdomshabilitering eller liknande.

Publicerat tisdag 22 november 2022