Ligga steget före

Filmen handlar om övergång från förskola -skola, där personal berättar om framförhållning, planering och samverkan med andra aktörer som måste till, för att ge förutsättningar för en bra skolstart. En längre version av filmen ingår i den nätbaserade kursen "Att undervisa barn och elever med rörelsehinder".

Rörelsehinder och rörelse­nedsättning förskola

Framförhållning ger förutsättningar för att mottagandet i förskolan ska bli så bra som möjligt för barn med rörelsehinder eller rörelsenedsättning. Att kunna se de individuella behoven hos barnet är grundläggande.

Förutsättningar för tillgänglighet ges genom:

 • kompetens hos personalen så att miljön anpassas efter barnets förutsättningar och behov
 • rätt stöd och förväntningar där barnet utmanas och får lyckas ger möjligheter till en positiv utveckling
 • när social, pedagogisk och fysisk miljö samspelar utifrån barnets förutsättningar för lärande kan undervisningen bli tillgänglig.

Inför mottagandet

Inför mottagandet behövs följande information, kännedom, kunskap och kompetens om:

 • barnets funktionsnedsättning
 • de pedagogiska konsekvenserna av funktionsnedsättningen - funktionsnedsättningarna
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK
 • förutsättningar för barnets delaktighet i verksamheten
 • schemalagd gemensam planeringstid
 • att utse en ansvarig person som håller i kontakter med olika parter bland annat Barn- och ungdomshabiliteringen.

Samspel och kommunikation

Ibland har barnet behov av alternativ kompletterande kommunikation, AKK och då är det viktigt att:

 • barnet inte blir ensam med sin kommunikation
 • ge stöd i samspel och kommunikation
 • ge förutsättningar så att barnet kan påverka sin situation.

Delaktig

För att barnet ska bli delaktigt är det viktigt att ge följande stöd:

 • i lek, samspel och kommunikation
 • för möjligheter att utveckla självständighet.

Fysisk miljö

Det är viktigt att anpassa den fysiska miljön kring barn med rörelsehinder eller rörelsenedsättning. Vid förflyttning kan hjälpmedel som rullstol och rollator behövas. Det kan även finnas behov av större utrymmen, ramper, taklyft och hissar. Ytterligare anpassningar kan vara automatiska dörröppnare, anpassade hygienutrymmen och lektionssalar. Barnet kan ha behov av en miljö med tillgängliga lärverktyg.

Övrigt

Barnet är ibland inskrivet på barn- och ungdomshabiliteringen som ansvarar för bland annat olika kommunikationshjälpmedel, olika hjälpmedel till förflyttning, och olika styrsätt. Sedan också behov av anpassningar av de olika hjälpmedlen.

Publicerat torsdag 30 mars 2023