Autism på fritidshem

På denna sida hittar du tips och råd kring hur du kan tänka när du planerar och utformar verksamheten på fritidshemmet för barn med autism.

Barn med autism kan ha svårigheter i socialt samspel och en annorlunda perception. Det kan till exempel visa sig genom utmaningar i att:

 • se och förstå sammanhang
 • förstå hur andra människor tänker och känner
 • generalisera och förutse om vad som kommer hända
 • vara flexibel
 • förstå och använda sociala kommunikation
 • planera och organisera.

Rätt till en meningsfull fritid

Inom fritidshemsverksamheten handlar det om barns rätt till en meningsfull fritid. För barn med autism handlar det också om att få en tillgänglig fritid. Nedan följer några korta råd och förslag på hur man kan tänka när man planerar och utformar verksamheten på fritidshemmet för barn med autism.

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik syftar till att göra undervisningen och andra aktiviteter under skoldagen tydliga, tillgängliga och förutsägbara. Precis som namnet visar är målet att undervisningen ska vara just så tydlig som möjligt för det enskilda barnet. I ett mer situationsbundet lärande är detta extra gynnsamt för barn med autism.

Varje barn behöver vara trygg med svaren på följande frågor:

 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra?
 • Vad ska jag lära?
 • Hur ska jag göra?
 • När ska jag göra det?
 • Hur länge ska jag göra det?
 • Vad ska jag göra sen?

Trygghet och relationer

I en miljö som präglas av tryggt klimat kan barn lära och utvecklas. På fritidshemmet kan arbete kring trygghet och relationer ge barn med autism ökade möjligheter att kunna delta i aktiviteter. Tillitsfulla relationer ökar barnens trygghet och trivsel. Det finns situationer på fritidshemmet som är energikrävande för en del i gruppen. Fritidshemmet ska kunna erbjuda möjlighet till återhämtning och rekreation.

Kartläggning

Det är i relation till lärmiljön som barn är i behov av stöd. Därför skall fritidshemmet i första hand arbeta för att göra verksamheten tillgänglig för alla. Samtidigt är det viktigt att man kartlägger och dokumentera ett barns förmågor och färdigheter, styrkor och svårigheter och vad som motiverar barnet. Om det visar sig att barn är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd skall detta ges.

Pedagogiska strategier

En stor del av fritidshemmets verksamhet handlar om att utveckla barns social förståelse och interaktion. Detta kan utvecklas genom att leka, upptäcka, samtala och reflektera. En annan viktig del handlar om att skapa, pyssla, bygga och utöva andra aktiviteter som utvecklar barnens kreativa- och problemlösningsförmåga.

Social miljö

För många med autism är det svårt att förstå hur andra tänker och känner. Det kan komplicera samspelet med andra och göra att barnet har svårt att förstå vad som förväntas i olika situationer. Det är bra om du som vuxen deltar och ger stöd i fria aktiviteter som lek, på rasten, i samarbetsuppgifter och grupparbeten. Att erbjuda visuellt stöd i samtal kan också främja social utveckling.

Kommunikation

Många barn med autism har en annorlunda språkutveckling. Detta kan ge svårigheter att förstå och tolka språket. Därför är det viktigt att arbeta med tydliga instruktioner, tydlig struktur, avgränsning och anpassat material.

Förbered för förändringar, byte av fokus eller aktivitet

Många barn med autism har svårt att förutse och är i behov av förutsägbarhet. Att byta fokus, byta uppgift eller en förflyttning kan vara en utmaning. Som personal på fritidshemmet kan du förbereda genom visuellt stöd såsom scheman, bilder och skrivna instruktioner.

Publicerat torsdag 1 juni 2023