Hjärtsjukdom

Ett medfött hjärtfel påverkar i hög grad hur en elev kan tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Det är därför viktigt att pedagoger och övrig personal vet vad de måste vara särskilt uppmärksamma på, och vilka anpassningar de kan göra.

Hjärtsjukdomar ingår i kategorin av medicinska funktionsnedsättningar. Att ha en hjärtsjukdom påverkar elevens

 • förmåga att delta i aktiviteter på grund av trötthet
 • känslighet för värme och kyla, både inomhus och utomhus
 • behov av att äta oftare
 • koncentration
 • sömn
 • motorik.

Kunskap om hjärtsjukdom

Elever med medfödda hjärtfel löper ökad risk för kognitiva och sociala begränsningar senare i livet. Därför är det viktigt att utreda skolsituationen tidigt och ge stöd när det behövs. Elever med komplexa hjärtfel kan uppvisa begränsningar vad det gäller

 • kognition
 • samspel och kommunikation
 • språk
 • uppmärksamhet
 • exekutiva funktioner.

Det gör också att skolarbetet blir påverkat.

Om eleven har ett hjärtfel som kategoriseras som elektriska innebär det att signalerna till hjärtat är påverkat. Vid denna typ av hjärtfel är det viktigt att läraren är observant, framförallt vid fysisk aktivitet. Ett bra sätt är läraren kontaktar elevens läkare för att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar.
Elever med hjärtsjukdomar kan periodvis vistas mycket på sjukhus eller i hemmet. Att de umgås mycket med vuxna kan begränsa kontakten med jämnåriga kamrater.

Vad skolan ska tänka på

Skolsituationen blir bättre av att skolan

 • ger eleven möjlighet till vila vid behov
 • minskar de fysiska förflyttningarna
 • skapar förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen
 • ger eleven möjlighet att äta oftare än andra vid behov
 • anpassar elevens schema utifrån elevens behov.

Elever med hjärtsjukdom behöver också stöd genom att kamrater och personal får information, kunskap och förståelse om hjärtsjukdomen och hur den påverkar dem. Vårdnadshavare och eleven själv är viktiga personer för att sprida kunskap och information.

Det är viktigt att läraren ser och lyfter fram elevens positiva egenskaper, med uppmuntran och bekräftelse. Det är även bra om skolan kan anpassa aktiviteter eller erbjuda alternativa så att eleven med hjärtsjukdom kan vara med.

Samverkan med tvärprofessionella yrkesgrupper i barnets eller elevens nätverk är viktigt för att planera arbetet långsiktigt samt utvärdera insatser. Dessutom behöver skola regelbundet följa upp elevens utveckling och inlärning.

Läs mer

Barn och elever kan ha en nedsatt finmotorisk förmåga vilket ger behov av rit- och skrivverktyg samt tillgång till alternativa verktyg. Läs mer om digitalt lärande och digitala verktyg.

Besök även gärna Hjärtebarnsfondens webbplats.

Publicerat måndag 8 maj 2023