Bild snett uppifrån på en elevs arbetsplats med en dator och en ritad bild på ett rött tvåvåningshus

När du undervisar en elev med epilepsi

Alla elever ska enligt skollagen ges den ledning eller stimulans som de behöver i sitt lärande och utveckling. Elever med epilepsi kan som många andra elever behöva stödinsatser i skolan.

Som lärare med en elev med epilepsi behöver du skaffa dig kunskap om och på vilket sätt epilepsin påverkar din elevs kognition och inlärning. Du behöver också ta reda på vad som gäller om din elev får ett epileptiskt anfall.

I många fall är det en trygghet för eleven med epilepsi om klasskamrater och lärare känner till något om epilepsi. Framför allt gäller det för elever som inte har en välkontrollerad epilepsi utan kan få anfall under skoltid. Kom överens med eleven och föräldrarna om hur den informationen kan ges på bästa sätt.

De flesta barn med epilepsi bör gå igenom en psykologisk bedömning före skolstart, och det är viktigt att anpassa undervisningen efter elevens behov. Många har adhd, men framför allt svårigheter med uppmärksamheten. Strategier som fungerar för andra barn med adhd kan fungera också för barn med epilepsi.

Information och stöd

En nära samverkan med elev, föräldrar och skolans elevhälsa underlättar för dig som pedagog. I många fall kan du även i samråd med elev och föräldrar få information och stöd från sjukhusets epilepsiteam. I teamet ingår läkare, psykolog och sjuksköterska, och på vissa ställen även arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. En del med epilepsi och adhd kan ha medicinering för adhd, och en del har depression och ångest. I så fall behövs även behandling och stöd från BUP.

 • Eleven med epilepsi kan delta i all undervisning. Vid redskapsundervisning och simning behövs dock extra tillsyn.
 • Eleven kan behöva stöd i att rikta uppmärksamheten på de uppgifter och aktiviteter som ska genomföras.
 • Elevens placering i klassrummet är viktig – gärna nära läraren.
 • Eleven kan behöva hjälp att hitta strategier med tanke på minnessvårigheter.
 • Anpassningar kan behöva göras med tanke på finmotoriska svårigheter.
 • Strukturerad planering av skoldagen med inlagda pauser för återhämtning kan behövas.
 • Stöd din elevs motivation och självkänsla!
 • Eleven kan behöva stöd och längre tid vid prov.
 • Vid trötthet ska det ges möjlighet till vila, särskilt gäller detta efter ett anfall.
 • Utgå från elevens dagsform och anpassa uppgifterna.
 • Inläst litteratur kan vara till hjälp.

Förutom dokumentation i IUP och eventuellt Åtgärdsprogram kan det behövas en medicinsk plan som görs i samverkan med elevhälsan. En del elever med epilepsi kan behöva akutmedicinering vilket gör att omgivningen behöver informeras och ha kunskap om hur de ska agera.

Länkar till mer information

Publicerat måndag 8 maj 2023