Diabetes

Typ 1- och typ 2-diabetes är två olika sjukdomar, barn får oftast typ 1-diabetes.

Diabetes är en medicinsk funktionsnedsättning, idag är det en livslång sjukdom som man aldrig kan ta paus ifrån eftersom kroppens egen produktion av hormonet insulin slutat fungera. Det innebär att man alltid måste tillföra insulin med insulinpump eller insulinpennor för att reglera blodsockret.

En varierande blodsockernivå påverkar koncentrationen och förmågan till inlärning. Stabila värden är absolut avgörande för barnets studieresultat! Om blodsockret ligger högt eller lågt fungerar inte hjärnan lika bra som vanligt. Provresultat påverkas av ett för högt, lågt, eller snabbt svängande blodsocker. För att barnet eller elevens rätt ska tas tillvara är det av vikt att barnet eller eleven gör prov vid jämnt och bra blodsocker. Om blodsockret är för högt, lågt eller kraftigt svängande ska barnet eller eleven få skriva provet vid ett annat tillfälle. 

Diabetes tar inte paus under natten och barnet eller eleven kan hamna för lågt eller för högt under natten. Dagen efter en sådan natt kan barnet eller eleven bli tröttare än vanligt. Sådana dagar är det inte lämpligt att genomföra ett prov eller andra påfrestande moment. 

Underlätta för barnet eller eleven genom att anpassa schema, lektioner och aktiviteter utifrån barnets eller elevens behov. Se till att det finns möjligheter till vila och mat.

Tänk på att

Var uppmärksam på barnet eller eleven. Det kan vara svårt att själv känna, eller för ett litet barn att förmedla, när blodsockernivån sjunker. Påminn och hjälp barnet eller eleven att läsa av blodsockret och tillföra insulin vid högt blodsocker eller ge druvsocker eller annat sött vid lågt blodsocker. Lämna aldrig ett barn med lågt blodsocker ensam!

För att hålla barnets eller elevens blodsockernivåer så nära normala nivåer som möjligt krävs kunskap, mat på regelbundna tider, kontroller av blodsockernivåerna och en individuell anpassning av de dagliga insulindoserna, med hjälp av kolhydraträkning. Allt detta som en modern diabetesbehandling kräver tar mycket energi från barnet eller eleven, vårdnadshavare, personal på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Som personal inblandad är du ett viktigt psykologiskt stöd för barnet eller eleven. Var uppmärksam på barnet eller elevens mående även psykiskt, att ha diabetes kräver mycket och att inte vara som andra kan vara jobbigt. Men en god diabeteskontroll är i alla fall nödvändig då den förhindrar allvarliga komplikationer på både kort och lång sikt. En god diabeteskontroll möjliggör också att barnet eller eleven med diabetes kan prestera på samma villkor som barn och elever utan diabetes.

Förskolan, skolan, eller fritidshemmets personal och kompisar behöver kunskap och förståelse för diabetes. Omgivningens intresse har stor betydelse både för den drabbade och för dess familj. Därför är det extra viktigt att samarbete och informationsflöde fungerar bra mellan barnet eller eleven, vårdnadshavare, förskola, skola, fritidshem, och sjukvård. Diabetes är en individuell sjukdom i ständig förändring och inget barn är det andra likt.

Barn med diabetes får det besvärligare med sin blodsockerkontroll när de är sjuka. Magsjuka är extra påfrestande och kan leda till sjukhusinläggning om barnet inte får behålla någonting. Även efter tillfrisknande kan infektioner av olika slag påverka blodsockret i flera veckor. Det kan därför vara bra för föräldrarna att känna till om det går magsjuka i klassen. Det är bra att känna till att även en mängd andra faktorer som påverkar blodsockret. Stress, mycket känslor, tillväxthormon, och könshormoner höjer i regel blodsockret, medan fysisk aktivitet och hög eller låg temperatur i regel sänker blodsockret. 

När ett barn diagnosticeras med diabetes typ 1 får hen ofta tillbringa en till två veckor på sjukhus. Sjukhusinläggningar kan också förekomma senare, dels akuta i samband med sjukdomar eller andra komplikationer, och dels planerade inläggningar då barnet behöver en omstart i sin behandling. Det kan vara både traumatiskt och jobbigt att vara på sjukhus och det är viktigt att förskolan, skolan och eller fritidshemmet  bidrar för att motverka ett eventuellt utanförskap i samband med det. Prata gärna normaliserande om olikheter och framhäv olikheternas styrkor. 

Publicerat fredag 30 september 2022