En man och en kvinna tittar på en medicinsk docka som visar inre organ.

Medicinska funktionsnedsättningar

Medicinska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga sjukdomstillstånd.

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomen vanligen är övergående medan en funktionsnedsättning ofta ger en livslång nedsättning. Nedsättningen kan vara antingen medfödd eller förvärvad.

Kunskap och förståelse är viktigt

Regelbundna, tidskrävande och tröttande behandlingar förenar gruppen med medicinska funktionsnedsättningar. Ofta är eleverna eller barnen beroende av behandlingar hemma eller på sjukhus. Många elever eller barn vet inte från en dag till en annan hur de mår. Det gör att personalens och kompisarnas förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen är mycket viktig.

Medicinsk handlingsplan

Det ska finnas en särskild handlingsplan som beskriver det stöd eleven eller barnet behöver utifrån ett medicinskt perspektiv. Planen ska också beskriva vad som ska göras vid akuta besvär. Handlingsplanen upprättas tillsammans med elev eller barnet, skola eller förskola och vårdnadshavare. Skolhälsovården har en viktig funktion i det arbetet.

Egenvård

Med egenvård menas att eleven eller barnet kan utföra vården själv, eller att en vårdnadshavare alternativt personal på förskola, skola eller fritidshem utför vården. Det är vården som fattar beslut om en behandling är egenvård och att det finns tillräcklig kunskap för att kunna utföra egenvård säkert. Skolan har ett ansvar för att eleven eller barnet får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sin medicin under skoltid.

Skolhälsovården har inte ansvar för att utföra egenvård, det står i skollagen, kapitel 14.

Du kan läsa mer om egenvård i Socialstyrelsens meddelandeblad och på Skolverkets webbplats.

Prematuritet

Prematuritet är inte en medicinsk funktionsnedsättning i sig. Prematurfödda barn är dock ofta i behov av betydande medicinska insatser, framför allt de som föds extremt för tidigt. De kan också vara i behov av stödinsatser i förskola och skola.

Sedan år 2013 finns en intresseförening, Svenska Prematurförbundet. 

Publicerat fredag 24 februari 2023