Fötter som springer upp för en skoltrappa

Pedagogiska strategier vid matematik­svårigheter

Skolan och vårdnadshavaren gör tillsammans en noggrann kartläggning av vad eleven kan. Därefter beslutas om vad som blir nästa steg i undervisningen i matematik och med vilka anpassningar detta steg kan tas.

Viktiga frågor att diskutera är vilka anpassningar som kan göras för att reducera matematiksvårigheterna och vilka anpassningar som är lämpliga att göra för att kompensera för matematiksvårigheterna. Under hela denna process är det av stor betydelse att lyssna på och beakta elevens egna tankar kring sin lärandesituation.

Vid samverkan mellan skola och vårdnadshavare behöver man tillsammans hitta en rimlig nivå och ett gemensamt fokus. För att eleven ska uppleva det stöd som ges som ett gemensamt stöd i undervisningen. 

två blommor, två prickar och siffran 2

Backa bandet – rätt abstraktionsnivå

Matematiksvårigheter har ofta sin grund i att resan från den konkreta matematiska förståelsen till det abstrakta hanterandet av siffror och tal har gått för fort. Då riskeras att det skapas lärsituationer som för vissa elever upplevs som obegripliga.

För att systematiskt stärka elevens antals- och taluppfattning rekommenderar SPSM materialet NUMICON

Intensivmatte

Intensivmatte innebär att skolan planerar ett program för att skapa möjligheter för enskilda elever att göra en "återhämtning" på grund av eventuella tidigare brister i undervisning. Planering och genomförande av ett sådant program är något som måste hanteras med noggrannhet och tydliga strukturer för att uppnå maximal effekt. På Utbildningsradion kan du ta del av vad forskaren Görel Sterner (NCM) förmedlar i detta avseende.

Exempel på material att använda vid arbete med Intensivmatte: 

Olsson, I. Intensivträning i matematik åk 1-3. Natur och Kultur

Olsson, I. & Sterner, G. Intensivträning i matematik åk 4-6. Natur och Kultur

Olsson, I. & Johansson, C. MatteUtmaning. Natur och Kultur

Exempel på anpassningar i undervisningen som kan reducera matematiksvårigheterna

  • Stärka taluppfattningen genom att använda Numicon kring de fyra räknesätten.
  • Fokusera på ett avgränsat område i taget för att stärka självförtroendet så att eleven känner att den lyckas. Visa på ett ingångsvärde (testresultat innan träningsinsats) och ett utgångsvärde (testresultat på samma test efter avslutad träningsinsats). Avgränsa även i tid t.ex. 15-20 min per dag under fem veckor till just det specifika området. Övrig träningstid skulle t.ex. kunna användas till reparationsinsatser utifrån resultat från Förstå och använda tal.
  • Arbeta explicit med strategier i problemlösning, till exempel genom att tillsammans plocka ut betydelsebärande information: Vad går uppgiften ut på? Vilken information behöver jag? Vad ska jag räkna ut först i uppgiften? Är svaret rimligt? Ge stödstrukturer för elevens minne genom att låta eleven använda överstrykningspennor i olika färger för att direkt i uppgiften markera den betydelsebärande informationen.

Konkret material kan öka förståelsen. Vid lästal i matematiken kan det vara effektivt att läsa sista raden i uppgiften först. Detta för att utröna vad uppgiften går ut på och därefter gå tillbaka till att läsa hela uppgiften.

Konkreta exempel i undervisningen som kan kompensera för matematiksvårigheterna

  • Lathundar som t.ex. omvandlingstabeller (vikt, volym och sträcka)
  • Tvåradig miniräknare med dubbla fönster (möjlighet att följa med i uträkningarna)
  • Använda olika appar. Exempel: Dyskalculator

Extra anpassningar och särskilt stöd

Om det visar sig att den ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen inte är tillräcklig för eleven så måste skolan komplettera med extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd.

Garantin för tidiga stödinsatser är ett stöd för dig som lärare i årskurs F-3 att upptäcka de elever som riskerar att inte nå målen. I garantin ingår Skolverkets material Hitta matematiken och Bedömningsstöd i taluppfattning, som stöd för att kartlägga och bedöma elevernas matematiska tänkande. Genom samråd med personal med specialpedagogisk kompetens planerar och genomför du sedan insatser för de elever som är i behov av stöd.

I enlighet med gällande skollag är det skolans ansvar att kompensera och anpassa undervisningen och göra matematiken tillgänglig för alla elever. Varje elev har rätt att delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar.

När det handlar om specifika matematiksvårigheter krävs det ett mer omfattande åtagande från skolans sida som baserar sig på en djup förståelse av vad som är orsaken till problemet.

Skapa strukturer

Extra anpassningar och särskilt stöd måste systematiseras och ske utifrån elevens specifika lärsituation. Det handlar om att skapa strukturer för att skapa möjligheter för den enskilda eleven att få tillgång till rätt undervisning, redskap och strategier för att på bästa sätt utvecklas.
Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrar med specialpedagogiskt stöd kring att skapa sådana strategier, både på individnivå och i arbetet med att skapa övergripande och förebyggande strukturer för tidiga insatser.

Skolverkets webbsida hittar du utförlig information kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Bra stöd för både pedagoger och elever

Publicerat torsdag 21 april 2022