Litteraturlista inom läs- och skriv­svårigheter, dyslexi

Här är en litteraturlista till fördjupning inom området läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Druid Glentow, B. (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Metodisk handbok Natur & Kultur

Ekelund, T. (2021) Om dyslexi Studentlitteratur AB.

Ericson, B. (red) (2010) Utredning av läs- och skrivsvårigheter Studentlitteratur.

Fouganthine, A (2012) Dyslexi genom livet. Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter Stockholms universitet

Fridolfsson, I. (2016) Vallmomodellen. Balanserad läs- och skrivinlärning Studentlitteratur

Höien, T. & Lundberg, I. (2013) DYSLEXI Från teori till praktik. Natur & Kultur

Lundberg, I. (2010) Läsningens psykologi och pedagogik Natur & Kultur

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2014) God läsutveckling. Kartläggning och övningar Natur & Kultur

Myrberg, Mats & Lange, Anna-Lena (red.) (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter: Konsensusprojektet. Härnösand: Specialpedagogiska institutet. Tillgänglig på Internet: http://www.skoldatatek.se/dmd/konsensusprojektet2006.pdf

Myrberg, M. (2007) Dyslexi – en kunskapsöversikt Vetenskapsrådet

Samuelsson, S. m fl. (2009) Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket Natur & Kultur.

af Sandeberg, S. (2015) Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter Nypon förlag

Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverkets webbplats

Svenska Dyslexiföreningen (2012) Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter ANDRA BOKEN

Svenska Dyslexiföreningen (2013) Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter 

Swärd, A.-K. (2008) Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Stockholms universitet

Taube, K., Fredriksson, U. & Olofsson, Å. (2015) Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever Vetenskapsrådet

Tjernberg, C (2013) Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik Natur & Kultur

Utrikesdepartementet (2006) Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser

Publicerat torsdag 3 november 2022