Läs- och skrivträning

Det finns många frågor och funderingar kring läs- och skrivsvårigheter. Många av dem handlar om läs- och skrivträning. På denna sida samlar vi råd, tips och länkar som kan vara till stöd.

Vad är läs- och skrivträning?

För elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan perioder av intensivundervisning vara hjälpsamt. En period av intensivundervisning pågår vanligtvis under sex till tolv veckor, då elev och lärare arbetar tillsammans med läs- och skrivträning en stund varje dag.

Träningen ska vara systematisk och strukturerad samt utvärderas och anpassas kontinuerligt. Det är viktigt att komma ihåg att alla elever är unika och behöver olika insatser. Språk, läs- och skrivförmågor, där hörförståelse och ordförråd är viktiga delar, behöver kartläggas. Analys av kartläggningsresultaten måste ligga till grund för planeringen av stödinsatser och undervisning.

Läs- och skrivträningen ska fokusera på de delar som är extra betydelsefulla att befästa och automatisera, med hänsyn till hur långt eleven kommit i sin läs- och skrivutveckling. Forskning visar att förmågan att kunna koppla språkljud med bokstav underlättar läsinlärning, särskilt för elever med dyslexi. Läs mer på Statens beredning för medicinsk och social utvärderings webbplats.

Parallellt med lästräning är det viktigt att arbeta med ordförråd, textsamtal och läsförståelsestrategier. Ett brett ordförråd bidrar till ökad läsförståelse. 

Att tänka på i planeringen av intensivläsningsperioder

  • Elevens delaktighet har stor betydelse för att insatserna ska bli framgångsrika.
  • Vad visar gjorda kartläggningar? Vad ska därmed tränas? 
  • Vem ska utföra träningen? Tänk på att goda kunskaper om läs- och skrivinlärning i allmänhet och läs- och skrivsvårigheter, samt en god relation till eleven är framgångsfaktorer. Det är bra om samma person kan genomföra insatserna. Se till att ha en plan för vad som händer om någon är frånvarande. 
  • Hur ska förmågorna tränas? Tänk igenom val av material och tillvägagångssätt. Se till att allt material som behövs för träningen finns på plats innan perioden startar. 
  • När ska träningen genomföras: under hur många veckor, vid vilken tid på dagen och hur långt ska varje träningstillfälle vara? Tänk på att intensivläsning är krävande för eleven och måste därför planeras noggrant. 
  • Var ska träningen genomföras? Det är viktigt med en förutbestämd plats där eleven kan få lugn och arbetsro.
  • Ett schema där ovanstående delar framgår kan vara ett stöd för eleven oavsett ålder.

Länkar som stöd vid läs- och skrivträning

Podd: Lika värde, Avsnitt 20, Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats.

Podd: Lika värde, Avsnitt 22, Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd? på vår webbplats.

Film: Forskarsamtal om läs- och skrivsvårigheter i Studiepaket, Moment 2 Läs- och skrivsvårigheter på vår webbplats.

Film: Läsningens grunder i praktiken – fonologisk medvetenhet i Studiepaket, Moment 4 Läs- och skrivsvårigheter på vår webbplats.

Grundskolan, svenska i årskurs 1-3, på Hitta Läromedels webbplats.

Grundskolan, svenska i årskurs 7-9- strategier för läsning, på Hitta Läromedels webbplats.

Studiepaket vuxen, läs- och skrivsvårigheter, på vår webbplats.

Särskilt stöd till nyanlända elever, dyslexi och flerspråkighet på vår webbplats.

Serien Jakten på dyslexin på Utbildningsradions webbplats.

Boken Lära barn att läsa på Legilexis webbplats.

 

Frågor och svar om läs- och skrivträning

Publicerat fredag 17 mars 2023