Länkar om läs- och skrivsvårigheter

Här hittar du länkar för vidare läsning inom området läs- och skrivsvårigheter.

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen består av medlemmar som i första hand arbetar med barn eller vuxna som har grava läs- och skrivsvårigheter. Det är till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer. Men föreningen är öppen för alla. Föreningen har ett nära samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen som består av internationellt framstående forskare vilka belyser dyslexiproblemet från sina olika områden.

Dyslexiförbundet (FMLS) är ett funktionsrättsförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. FMLS är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) är rikstäckande och öppen för alla. Föreningen vill främja samarbete mellan hem och skola, sprida information, ta del av forskning och bevaka barn och ungdomars lagstadgade rättigheter. FDB arbetar med rådgivning, studiecirklar, föreläsningar, barn- och ungdomsläger samt ger ut tidningen FDB:s Nyheter.

Nordiska länkar

Kompetenscentret Senter for leseforskning är ett nationellt specialpedagogiskt kompetenscenter för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som är förlagt till Universitetet i Stavanger i Norge.

Övriga världen

British Dyslexia Association är en Brittisk paraplyorganisation för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

European Dyslexia Association (EDA) är en europeisk icke-statlig paraplyorganisation för nationella och regionala föreningar av personer med dyslexi och andra specifika inlärningssvårigheter, barns föräldrar, yrkesverksamma och forskare. EDA anordnar konferenser och seminarier.

International Dyslexia Association (IDA) är en Amerikansk organisation inriktad på studier kring och behandling av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Webbplatsen har forum för föräldrar, pedagoger, forskare och elever.

Myndigheter och offentliga institutioner

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. Myndigheten gör lättlästa böcker, tidningar och samhällsinformation samt ger kurser i att skriva lättläst svenska. Böckerna publiceras på LL-förlaget.

Redaktionen för forskning.se har tillsammans med Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté gjort en kunskapsöversikt över temat läsning.

Swedish Council of the Internationl Reading Association (SCIRA) är en svensk ideell organisation med syfte att stimulera och stödja utbildning och forskning om läsning, läsundervisning och läsforskning.

Projekt och andra länkar

Fungerande medier är en portal med syfte att förmedla information om människors förmågor och mediers möjligheter. I ena vågskålen människans förmågor och oförmågor. I andra vågskålen uttryckssätt och tekniska möjligheter. Projektet drivs med medel från Allmänna arvsfonden. Huvudman är Dyslexiförbundet FMLS i nära samarbete med För barn och unga med utvecklingsstörning (FUB).

Kodknäckarna är en ideell förening som vänder sig till föräldrar som undrar med oro varför deras barn har svårt att få ordning på bokstäverna.

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens.

Länkar om läs- och skrivsvårigheter

Länkar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexiförbundet FMLS
är ett handikappförbund
för personer med läs- och skrivsvårigheter
eller dyslexi.
Dyslexiförbundet är också till för deras familjer,
föräldrar och andra intresserade.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB
finns över hela Sverige
och är öppen för alla.
Föreningen vill se till att det blir
samarbete mellan hem och skola.
De vill sprida information,
ta del av forskning
och bevaka barn och ungdomars rättigheter.
FDB arbetar med rådgivning,
studiecirklar,
föreläsningar,
barn- och ungdomsläger
samt ger ut tidningen FDB:s Nyheter.

Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen
består av medlemmar
som arbetar med barn eller vuxna
som har svåra läs- och skrivsvårigheter,
till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer.
Föreningen är öppen för alla.

Föreningen samarbetar med Svenska Dyslexistiftelsen
som består av forskare som är kända i hela världen.

Nordiska länkar

Kompetenscentret Senter for leseforskning
är ett nationellt specialpedagogiskt kompetenscenter
för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
som arbetar inom Universitetet i Stavanger i Norge.

Resten av världen

British Dyslexia Association
är en Brittisk paraplyorganisation
för personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

International Dyslexia Association, IDA
är en Amerikansk organisation
som studerar behandling
av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
Webbplatsen har sidor på internet för föräldrar,
pedagoger, forskare och elever.

Myndigheter och offentliga institutioner

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
är en statlig myndighet
som ska ge människor med läsnedsättning
tillgång till de medier de behöver
på det sätt som passar dem.
MTM vill skapa ett samhälle där alla medier är tillgängliga.
MTM var tidigare Tal och punktskriftsbiblioteket, TPB.

Redaktionen för forskning.se har gjort en kunskapsöversikt
över temat läsning tillsammans med
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Nationellt centrum för SFI och svenska som andra språk
är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum.
Det finns vid Stockholms universitet
och arbetar på uppdrag av regeringen.

Swedish Council of the Internationl Reading Association, SCIRA
är en svensk ideell organisation,
som ska se till att det finns
utbildning och forskning om läsning,
läsundervisning och läsforskning.

Projekt och andra länkar

Fungerande medier
är en plats på internet
som ger information
om människors förmågor
och mediers möjligheter.
Projektet drivs med pengar
från Allmänna arvsfonden.
Dyslexiförbundet FMLS äger webbplatsen
och gör den tillsamman med
Föreningen för barn och unga med utvecklingsstörning, FUB.

Kodknäckarna
är en ideell förening
för föräldrar som är oroliga för
varför deras barn har svårt
att få ordning på bokstäverna.

Skoldatatek
är en pedagogisk verksamhet
där specialpedagogik
tillsammans med kunskap om IT är viktigt.
I verksamheten ska det finnas specialpedagogisk
och teknisk kompetens.

Publicerat fredag 26 mars 2021