Undervisning på distans för elever och vuxenstuderande som kommunicerar på svenskt teckenspråk

För elever och vuxenstuderande som kommunicerar på svenskt teckenspråk är det särskilt viktigt att kommunikationen fungerar.

Viktigt att tänka på

Elevens delaktighet

Fråga eleven hur en optimal visuell lärmiljö och kommunikationen fungerar för eleven, hur eleven vill ha det och vad som passar bäst. Testa att tekniken, bildkvalitén och att kommunikationen fungerar tillsammans med eleven innan undervisningen börjar.

Dela gärna in klassen i mindre grupper om det är möjligt.

Betydelsefulla personer för att undervisningen ska fungera för eleven är vårdnadshavare, de som arbetar inom skolans elevhälsa, support för tekniken och hörselhabilitering. Ta hjälp av dem vid behov!

Förslag på frågor vid samtal mellan lärare och elev runt distansundervisning på svenskt teckenspråk

Tekniska förutsättningar

Eleven behöver helst en stor skärm med bra upplösning och en webbkamera. Bildkvalitén är en förutsättning för att distansundervisning ska fungera. Uppkopplingen måste vara stabil så använd nätverkssladd då det trådlösa wifi kan vara instabilt. Utgå från den teknik som eleven har och behärskar.

Lokal

Använd ett rum där det är lugnt och eleven kan sitta ostört.

Ljusförhållande

Det är viktigt att rummet där läraren och eleverna sitter har en mycket god belysning. Undvik att få ljus bakifrån till exempel från ett fönster eller en lampa.

Bildförhållande

Den som tecknar eller talar måste alltid synas tydligt och i kontrast till bakgrunden.

Alla som är med i undervisningen ska ha en bakgrund som inte är visuellt störande. Använd en enfärgad eller mörk tröja för att underlätta avläsning.

Alla behöver sitta så att ansikte och teckenspråket syns tydligt på skärmen för att kommunikationen ska fungera. Använd gärna en förstorad bild på den som tecknar.

Samtalsteknik

Det krävs samtalsstruktur med tydlig turtagning för vem som tecknar. För att underlätta kommunikationen så styr läraren genom att teckna persontecknet på den som får ordet. Använd gärna en chattfunktion där den som vill ha ordet skriver in sitt namn. Anpassa teckenspråkets hastighet och tänk på att det tar lite länge tid att uppfatta språket när kommunikationen sker digitalt

Paus

Det tar mycket energi av eleven att lära via undervisning på distans. Det är viktigt med pauser för att vila ögonen och få ny energi för fortsatt koncentration. Läraren behöver planera för hur lång tid en lektion ska vara för att anpassa till elevens ork och energi för lärande och om tolkar finns med, deras arbetsmiljö.

Prioritera

Välj vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.

Avgränsning

Avgränsa uppgifterna till de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.

Tydlighet

Förklara tydligt vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.

Visuell lärmiljö och visuell uppmärksamhet

För barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning är det viktigt att undervisningen alltid är visuellt tillgänglig.

Filmer eller filmklipp som visas ska alltid vara textade och gärna även översatta till svenskt teckenspråk.

Filmer eller filmklipp som visas för teckenspråkiga elever som ännu inte kan läsa svensk text ska alltid vara översatta till svenskt teckenspråk. Spela gärna in lektionens föreläsningar och genomgångar så eleven kan se dem före och efter lektionen. Exempelvis kan arbete med "Flipped classroom" stödja eleven.

Använd gärna visuellt material såsom film, bilder, text eller liknande i din undervisning. Det är viktigt att läraren är väl medveten om den visuella konkurrensen som kan uppstå vid undervisning. Det innebär att eleverna får tid att titta på bilden för att sedan ta till sig vad läraren tecknar.

Detsamma gäller om läraren visar en text. Då måste eleverna hinna se och läsa texten innan läraren inleder ett samtal om texten

Om teckenspråkstolk används i undervisningen är det extra viktigt att vara medveten om den visuella konkurrensen och läraren måste vara oerhört observant på var eleverna har sin uppmärksamhet. De kan inte titta på teckenspråkstolken samtidigt som de tittar på ett diagram som du visar eller en bild som du pekar på.

God förberedelse och ett gott samarbete med teckenspråkstolken är viktigt för ett lyckat resultat.

Länktips - Använda teckenspråkstolkning

Checklista för tolkning av möten på distans

Länktips - Lärmiljö

Som alla elever behöver även elever som använder svenskt teckenspråk, struktur och tydlighet i undervisningen på distans.

Att arbeta med "Flipped classroom" kan stödja en elev med hörselnedsättning genom att material och föreläsningar kan ses i förväg vilket underlättar att vara förberedd inför vad som kommer tas upp på lektionen.

Hur bedrivs fjärrundervisning på teckenspråk?

UR Skola hemma teckenspråk

Bra att tänka på
Skola hemma
Tvätta händerna
Publicerat måndag 6 juli 2020