Kommunikation

Att kunna kommunicera är grunden för delaktighet. Vi kan uttrycka våra känslor och åsikter, vi kan påverka vår situation och vi kan diskutera. Det är i samspel med andra som vi utvecklar vår personlighet och identitet.

Språk utvecklas bäst i den språkmiljö där språket används. Kommunikation kan ske på teckenspråk, genom skrivet språk eller genom talat språk. Vilket språk som väljs i olika sammanhang har stor betydelse för den enskilda individens möjlighet till delaktighet. Oavsett vilket som används så är det viktigt med tidigt stöd för en positiv språkutveckling.

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av många teckenspråk i världen, det är alltså inte internationellt. Teckenspråkets grammatik och struktur skiljer sig från det skrivna och det talade språket. Man kan inte uttrycka sig på två språk samtidigt. Teckenspråket är visuellt-gestuellt eftersom man använder synen för att ta till sig språket och händer och kropp för att producera.

Språk och kultur hör ihop och med teckenspråket följer en specifik kultur som också formar individens identitet. Att använda och utveckla ett tecknat språk hindrar inte utvecklingen av talade språk. Språken berikar och stöttar varandra

Studier har till exempel visat att användning av babytecken stimulerar språkutvecklingen. Samspelet mellan barnet och föräldrarna stärker kommunikationen oavsett om de hör eller inte. Kurser i babytecken ges på många håll.

Skriven svenska

Vi kan kommunicera på svenska både i tal och i skrift. Barn lär sig att läsa och skriva på olika sätt. En del använder sin syn och känner igen delar av eller hela ord. Andra använder sin hörsel och kan på så sätt komma på hur bokstav och ljud hör ihop.

Barn som är döva eller har en hörselnedsättning lär sig att läsa och skriva genom att visuellt känna igen bokstavskombinationer och ord. För att förklara språkets strukturer används svenskt teckenspråk. Språkutvecklingen främjas av att jämföra språkens olika strukturer.

Talad svenska

Barns tal- och språkutveckling förutsätter ett fungerande samspel med omgivningen. Det talade språket är vokalt-auditivt där talljudet tas emot genom hörseln. När det är svårt att höra vad som sägs på grund av bullrig miljö eller nedsatt hörsel kan den talspråkliga utvecklingen påverkas. Om en eventuell hörselnedsättning diagnostiseras tidigt kan den talspråkliga utvecklingen underlättas.

Som beskrivits ovan kan hörselnedsättningar vara av olika slag och av olika grad. Det betyder att möjligheten att kompensera nedsättningen med hörapparat eller kokleaimplantat också varierar. Dessa skiftande förutsättningar ger också olika förutsättningar för talspråksutvecklingen. Att ha möjlighet att använda och utveckla svenskt teckenspråk kan bidra till att talspråksutvecklingen gynnas.

Publicerat torsdag 15 september 2022