Pedagogiska konsekvenser

För dig som möter barn eller elever med hörselnedsättning i kombination med flerfunktionsnedsättningar kan det innebära en extra utmaning.

Ibland finns kanske kunskapen om den intellektuella funktionsnedsättningen eller om hörselnedsättningen, men inte kombination av båda funktionsnedsättningarna.

De pedagogiska konsekvenserna kan vara vitt skilda och påverka både närmiljön i klassrummet och organisationen av insatser. 

Kommunikationsverktyg och tidsaspekter när det gäller inlärning är exempel på sådant du som pedagog måste ta ställning till. Behöver ni stöd i de pedagogiska konsekvenserna, eller kanske stöd i att kartlägga lärmiljön kring barnet eller eleven, ta kontakt med SPSM. Ett av SPSM:s uppdrag är att stödja skolhuvudmännen i denna process.

Publicerat tisdag 12 juli 2022