Bilden visar ett klassrum med elever där en elev räcker upp handen.

Lärmiljö

En viktig uppgift för förskolan eller skolan är att kartlägga så mycket kunskap kring eleven som möjligt, för att ge förutsättningar för ett ultimat lärande.

Förskolan eller skolan måste anpassa miljön för att möta det enskilda barnet eller elevens behov. Exempel på anpassad miljö, när det gäller att möta denna målgrupp eller elevkategori är de auditiva, fysiska och språkliga miljöerna samt den individanpassade undervisningen. Trots all anpassning finns det alltid mer att utveckla för att ytterligare förstärka förutsättningarna barnet eller elevens lärande. Vilken värdegrund och vilka attityder barnet eller eleven möter i sin omgivning är i slutänden det mest avgörande för detta.

Det här kan du tänka på i undervisningssituation och i mötet med barnet eller  eleven:

  • Att möta barnet eller eleven på ett strukturerat sätt, ge visuellt stöd genom att använda tecken, teckenspråk, schema och bilder.
  • Att mötet med barnet eller  eleven sker genom att använda ett konkret språk.
  • Att barnet eller eleven har förförståelse och är förberedd på kommande aktivitet.
  • Att tillrättalägga den auditiva miljön och stödja barnet eller eleven att använda sina hörseltekniska hjälpmedel.
  • Att barnet eller eleven förstår det som är undervisningens mål och syfte.
  • Att barnet eller eleven behöver variationer och pauser i aktiviteterna då funktionsnedsättningarna har betydelse för koncentrationen.
  • Att ge barnet eller eleven tid för reflektion.
Publicerat tisdag 18 maj 2021