Att ta emot nyanlända elever som är döva eller har hörselnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning

Nyanlända elever som är döva eller har hörselnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd precis som andra elever. Vi kan ge stöd till förskola och skola med information, rådgivning, kompetensutveckling och specialpedagogisk utredning. 

En specialpedagogisk utredning innebär att rådgivare i våra resurscenter kartlägger elevens individuella förutsättningar, lärmiljön och dess omgivningsfaktorer. Utifrån kartläggningen ger vi rekommendationer i undervisningen. För att få vårt stöd i specialpedagogisk utredning kan förskolan eller skolan i samarbete med elevhälsan söka specialpedagogiskt stöd. I ansökan ska framgå att ni har ett barn eller elev som är döv eller har hörselnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning där resurscenter har specifik kompetens. Vi tar sedan ställning till vilken insats som kan bli aktuell utifrån er frågeställning och där är en specialpedagogisk utredning en möjlig insats.

Filmen nedan visar hur en specialpedagogisk utredning går till.

Specialpedagogisk utredning - Hur går det till?

I den här filmen berättar vi om hur en specialpedagogisk utredning går till. Filmen är ca 7 minuter lång.

Vad innebär döv eller hörselnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning?

Att vara döv eller ha en hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar kan innebära en extra utmaning i undervisningen. Andra funktionsnedsättningar kan vara intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller att flera funktionsnedsättningar uppträder samtidigt. För dessa elever är fungerande kommunikation en förutsättning för lärande. De behöver en kommunikativ miljö med tillgång till olika sätt att kommunicera.

Möjlighet till konstruktiv dialog med resurscentrets psykolog

Psykologer som arbetar i våra resurscenter har specifik kompetens kring psykologiska utredningar för barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar. Det finns möjlighet för förskolans eller skolans psykolog att ringa eller mejla vår psykolog för en konstruktiv dialog om vad ni behöver tänka på vid genomförandet av den psykologiska utredningen. Behöver ni ytterligare stöd och rådgivning eller stöd i att genomföra specialpedagogisk utredning ber vi er söka specialpedagogiskt stöd.

Kontakt psykolog Resurscenter Döv och hörsel

Ida Jifält

Ring 010-473 50 09 eller mejla ida.jifalt@spsm.se 

När skolan ska ta emot nyanländ elev som är döv eller har hörselnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning

Varje elev är en unik individ och det går därför inte att ge konkreta råd om extra anpassningar och särskilt stöd som går att tillämpa hos alla elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar. Vilka ytterligare funktionsnedsättningar de har kan till exempel skilja sig åt och de kan också ha olika förutsättningar. Först och främst behöver skolan kunskap om döv eller hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och hur det påverkar lärandet. Personal kan behöva kompetensutveckling. Vi har kurser om undervisning av barn och elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar.

Med nyanlända elever saknas ofta dokumentation av tidigare skolresultat, utredningar och eventuella diagnoser. Skolan behöver därför kartlägga elevens språk och tidigare kunskaper samt utreda elevens individuella förutsättningar för att kunna utforma rätt stöd i undervisningen. Det är dessutom viktigt att de som gör utredningen har specifik kompetens kring döv eller hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar och flerspråkighet. I arbetet med att utreda behov av särskilt stöd har den samlade elevhälsan en viktig roll. Ni kan söka om stöd från oss.

Skolan behöver se till att eleven får information om den nya skolans lokaler och personal på ett tillgängligt sätt exempelvis genom bilder, film eller ljud. Ge eleven chans att få en så bra start som möjligt i sin nya skola. Det är bra om eleven kan besöka skolan några gånger innan skolstart. Det är också bra om skolan utser en kontaktperson som samverkar med andra inblandade, exempelvis hörselmottagning, barn- och ungdomshabilitering eller liknande.

Publicerat tisdag 31 maj 2022