Döv eller nedsatt hörsel i kombination med ytterligare funktions­nedsättningar

Att möta barn och elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar kan innebära en extra utmaning för dig som skolpersonal, vilken skolform det än gäller.

Kring en person med dessa funktionsnedsättningar kan svårigheter uppstå exempelvis i bemötande, förståelse, kommunikation och inlärning.

En individuellt anpassad lärmiljö är viktig, men den värdegrund och de attityder barnet och eleven möter i sin omgivning är också avgörande framgångsfaktorer.

Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning i kombination även har andra funktionsnedsättningar av varierande grad. När fler funktionsnedsättningar uppträder samtidigt ger detta konsekvenser för kunskapsutvecklingen.

Samspel och kommunikation

Att kunna kommunicera är en förutsättning för inlärning. Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra och bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande. Ett kommunikativt utvecklande arbetssätt är av stor betydelse för elevens inlärning.

För att barn och elever med olika kommunikationsformer ska kunna delta och få förutsättningar att nå skolans mål, behövs en kommunikativ miljö med tillgång till olika sätt att kommunicera.

Instruktioner och kommunikation i undervisningen behöver göras tillgängliga utifrån barnen och elevernas behov för att skapa förutsättningar för förståelse.

På sidan "Ytterligare funktionsnedsättning "Stödmaterial hörselnedsättning finns filmen om Greta, som är åtta år och går i grundsärskolan. Greta har kokleaimplantat och kommunicerar med hjälp av bland annat svenskt teckenspråk, bildstöd och talad svenska.

Lite mer om tvåspråkighet

Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som hör dåligt och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.

Charge syndrom

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

I den här filmen får du information om hur du kan ge stöd i lärmiljön för elever med Charge syndrom. Personer med Charge syndrom har många gånger svårt att uttrycka sig och göra sig förstådda. I ett klassrum kan det visa sig genom att eleven har svårt att upprätthålla sin uppmärksamhet och kanske får beteenden som kan vara svåra för omgivningen att förstå. Det kan skapa oro för dem själva och andra och därmed påverka lärsituationen.

Stöd till barn och elever med hörselnedsättning eller som är döva med ytterligare funktionsnedsättning

Resurscenter dövhörsel ger stöd till barn, elever och vuxenstuderande, i alla skolformer och i hela landet. Det gör vi genom specialpedagogisk utredning, information och utbildning.

Hörselnedsättning och hörteknik

Alla som träffar barn och elever behöver veta och ha kunskap om hur de hör och om hörselns betydelse i olika situationer. 

Till exempel vilka möjligheter har de att tolka och uppfatta språkljud och i vilka miljöer kan de höra som bäst?

Om hörselnedsättning, audiogram och hörteknik. 

Språk är grund för tänkande, lärande och för all utveckling

En tillrättalagd och anpassad lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande för barn med döva eller hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. 

Om barn och elever med hörselnedsättning eller som är döva i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

För elever med hörselnedsättning och som också har andra funktionsnedsättningar exempelvis intellektuell funktionsnedsättning eller autism, blir utvecklingen av språk och kommunikation mer komplex.

Publicerat torsdag 9 mars 2023